گروه مدیریت

مدیریت شوق انگیز
زهرا جوادزاده
مدیریت شوق انگیز
  • توسط زهرا جوادزاده
  • 10 شهریور 1396

در مدیریت کمال مطلوب این است که بالاترین بهره از کار گرفته شود و این امر به زور امکان نخواهد داشت زیرا وفاداری, علاقه به کار و ابتکار عمل را با زور نمی توان در افراد ایجاد کرد

اطلاعات بیشتر