محیط کار مجتمع

محیط کار مجتمع

محیط کاری مجتمع ابوعلی سینا، بسته نیست و همواره درصدد توسعه و رشد آن هستیم، بنابراین نیاز ما به نیروی متعهد و متخصص هیچگاه پایانی نخواهد داشت زیرا معتقدیم که حد نهایتی برای بهترین بودن نمیتوان متصور شد.

رعایت منشور اخلاقی، شفافیت وصمیمت میان کارکنان، جدیت درکار، امنیت شغلی، الزام کارکنان به پیشرفت و تسلط بردانش فنی روز، احترام به حرمت انسانی افراد و شایسته‌سالاری برخی از مهمترین ویژگیهای محیط زندگی درمجتمع ابوعلی سینا است.

برای حضور درمجتمع ابوعلی سینا باید بکوشید که موفق باشید ودیگران را در دستیابی به موفقیت یاری کنید.