برگزاری دومین آزمون آنلاین

برگزاری دومین آزمون آنلاین

برگزاری دومین آزمون آنلاین

  • تاریخ شروع:
    21 آبان 1396
  • زمان:
    1396/08/21 - 1396/08/24
دومین آزمون آنلان ویژه پایه های چهارم ، پنجم وششم از روز چهارشنبه مورخ 1396/08/24 از ساعت 18:00 لغایت جمعه 1396/08/26 تا ساعت 18:00 برگزار می گردد.

رویداد های مرتبط